2012 legfőbb eseményei

Óévbúcsúzdató a Városházán

Óévbúcsúztatót tartottak Putnokon, a városháza dísztermében.

Szépkorúak karácsonya, idősek napja

Jótékonysági Református bál Putnokon

Az esemény a Péczeli József ÁMK aulájában került megrendezésre. Dérer Zsolt református lelkész megnyitó beszédében elmondta: a jó szervezésnek köszönhetően sokan eljöttek a fontos és jelentős eseményre.

Az ilyen jótékonysági bálok kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy idősek és fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, és jól szórakozzanak. A rendezvény színes műsorszámokkal vette kezdetét, ahol fellépett a putnoki Irodalmi és Dalos Kör, akik több humoros jelenetet adtak elő.A jól sikerült daloskör szereplését követően Jobbágy Bertalan miskolci református lelkész családja bűvészmutatványokkal szórakoztatta a bálozókat. Az eseményen részt vett Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő, aki kérdésünkre elmondta: minden olyan rendezvényt fontosnak tart, ami az emberek összetartozásának célját szolgálja.

Jó látni, hogy mennyien eljöttek, felekezettől függetlenül. A bál Dérer Zsolt református lelkész és felesége nyitótáncával vette kezdetét. A támogatók a vártnál jóval több tombolatárgyat adományoztak a jó cél érdekében. A zenét a helyi Origó zenekar szolgáltatta, akik változatos zenei anyag összeállítással, minden igényt kielégítve hajnalig húzták a talpalávalót.

Dicséretes, hogy a városvezetése az iskolavezetésével egyetértésben nem kért bérleti díjat, sem víz, sem villany és fűtés hozzájárulást az egyházaktól a hely biztosításáért, mondta el kérdésünkre Fónagy Istvánné az intézmény igazgatója.

Közbiztonsági fórumot tartottak Putnokon

Putnok – Az Ózdi Rendőrkapitányság és Putnok Város Önkormányzata közbiztonsági fórumot tartott Putnokon a belvárosi művelődési központban.

A fórumot a rendezvény egyik előadója Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd átadta a szót Dr. Varga László Ózdi kapitányságvezetőnek, aki előadásában kihangsúlyozta a a bűnmegelőzés fontosságát, valamint a jó kapcsolattartást a lakossággal.

Ezt követően Tamás Barnabás beszélt az új törvényekről, azok betartásáról, betartatásáról. Elmondta továbbá: a közelmúltban felszerelt térkameráknak van visszatartó ereje, hiszen a belvárosban már most javulás tapasztalható a bűnözés területén.

A fórumon a lakosságnak lehetősége volt javaslataikat elmondani és kérdéseket feltenni az előadókhoz. A jelenlévők közül többen éltek a lehetőséggel. Az elhangzott hozzászólásokból, kérdésekből kiderült, hogy a lakosság segítőkészen viszonyul a rendőrök munkájához. Többen megköszönték az ózdi és a helyi rendőröknek az eddig végzett kiemelkedő munkájukat, valamint az esetenként történt gyors és hatékony intézkedésüket.

Dr. Varga László rendőrfőkapitány kérdésünkre elmondta: nagyon hasznos volt a fórum és ami nagyon fontos, hogy a várakozáson túli volt az érdeklődők száma. Elmondta továbbá, hogy egyre többen dicsérik az állomány munkáját, amit örömmel tolmácsol majd a rendőrei felé. A közeljövőben egy hasonló fórumot terveznek, melynek témája a drogfogyasztás lesz a fiatalok körében.

Az eseményen a lakosság mellett részt vettek helyi intézményvezetők, valamint a polgárőrség. A téma jó választás volt az előadók részéről, amit az is bizonyít, hogy telt házas volt a rendezvény.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Korszerűbb és nagyobb kapacitású lesz a putnoki szennyvíztisztító telep

Megkezdődik a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, mely az elavult technológiából eredő nem megfelelő tisztítási hatásfok javítását, a tisztított szennyvíz minőségének előírt határértékek szerinti betartását, valamint az iszapkezelés közép és hosszú távú megoldását szolgálja.

Putnok, 2012. október 30.

A ,,Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Putnok Város Önkormányzata) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes költsége: 401.022 682 Ft, ebből az elszámolható nettó költség 384.279 022 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 81,43 %, azaz a támogatás összege: 312 905 323 Ft. A beruházás tervezett kivitelezése: 2012.10.18-2014.06.19

A kiindulóhelyzet

Putnok Város szennyvízcsatorna hálózata 1968 óta épült. Az alaphálózat első ütemben 2004-ben bővült, majd második ütemben történő bővítése 2009 második felében fejeződött be. A település csatornázottsága jelenleg 74%-os. A szennyvíztisztító telep 1978-ban létesült. A rendelkezésre álló 715 m3/d + 20 m3/d TFH kapacitású telep nem alkalmas a csatornahálózat-bővítést követően kialakuló óracsúcsok lekezelésére. A jelenlegi technológiája gazdaságtalan és elavult. A tisztítási hatásfok romlásának következtében a tisztított szennyvízben lévő nitrogén és foszfor koncentrációja meghaladja a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben szereplő határértékeket, emiatt az üzemeltetőnek bírságot kell fizetnie, valamint megnövekszik a környezetterhelési díj is, ami további költséget jelent az üzemeltető, és így a lakosság számára

A projekt előzményei

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére 2007-ben már vízjogi létesítési engedélyezési terv készült, melynek módosítását 2010 áprilisában kérte az Önkormányzat az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel a szükséges telepi kapacitás megnövekedett.

A módosított vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állt, amikor Putnok Város Önkormányzata döntött arról, hogy a putnoki szennyvíztisztító telep fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, vagyis a fejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program ,,Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő ,,Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukció” keretein belül kívánja megvalósítani. A pályázat pozitív eredménnyel zárult és a projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2011. augusztus 17-én került sor.

A projekt előkészítési szakaszát követően 2012. október 18-án a Kedvezményezett és a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Kivitelező vállalkozó aláírta a projekt kivitelezési szerződését. A szennyvíztisztító telep fejlesztése FIDIC Sárga könyv szerint kerül megvalósításra.

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztító telepen kapacitásbővítés és technológiafejlesztő beruházás valósul meg.

A kapacitásbővítés mértéke: 715 m3/nap + 20 m3/nap TFH-ról 980 m3/nap + 20 m3/nap TFH fogadásra nő (Biológiai LEÉ: 7666 fő).

A technológia korszerűsítés keretén belül a szennyvíztisztítás technológiája javul: eleveniszapos tisztítástechnológia nitrifikációval, denitrifikációval, szervesanyag eltávolítással, szimultán vegyszeres foszfor kicsapással, szükséges recirkulációkkal és keveréssel.

A tervezett tisztítástechnológia részben új technológiai elemek kiépítését tartalmazza, amely új vasbeton műtárgyak kiépítését jelenti a hozzá tartozó gépészettel, részben a meglévő rendszer elemeit használja fel, illetve szükség esetén átalakítja azokat.

A keletkezett szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásra kerül.

A tisztított szennyvíz paraméterei fejlesztést követően megfelelnek a 28/2004. KvVM rendelet Általános kategória szerinti paramétereinek. A tisztított szennyvíz befogadója a Sajó Folyó 111+700 fkm szelvénye lesz. A technológia fejlesztése mellett a meglévő szociális épület is bővítésre kerül.

A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a Kivitelező vállalkozó feladata. A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elfogadása után kezdődhetnek meg, előreláthatólag 2013 év elején. A próbaüzem 2013 szeptemberétől indulhat meg. A telep végleges műszaki átadása 2014 júniusában kerül sor.

A projekt eredménye és fenntarthatósága

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása révéb csökkentse a környezeti terhelést, valamint a jobb higiénés állapotok kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Az önkormányzati tulajdonban lévő új szennyvíztisztító telepet az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. fogja üzemeltetni. A Kedvezményezett a projekt során megvalósuló beruházásra 5 éves fenntartási időszakot vállalt.

További információ: Révay Róbert, projektmenedzser, VTK Innosystem Kft. - revay.robert@innosystem.hu

Putnok Város Önkormányzata
3630 Putnok Kossuth u. 5
www.putnok.hu
E-mail: phivatal@putnok.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat

Reggel 8 órakor a református templomban, Ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét Putnokon az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat. Az istentiszteletet követően a település civilszervezetei, pártjai elhelyezték az emlékezés koszorúit a templomkertben az 56-os forradalmárok tiszteletére állított kopjafánál.

Reggel 8 órakor a református templomban, Ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét Putnokon az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat. Az istentiszteletet követően a település civilszervezetei, pártjai elhelyezték az emlékezés koszorúit a templomkertben az 56-os forradalmárok tiszteletére állított kopjafánál.

A program a városháza dísztermében Ünnepi Képviselő-testületi üléssel folytatódott, ahol Tamás Barnabás Putnok város polgármester köszöntőjét követően, átadásra kerültek a Pro Urbe díjak. Ebben az évben hárman érdemelték ki a Putnok Városért Plakett kitüntető címet:

Markovicsné Demeter Edina, Muszka András és Veres Imre

Az ünnepi díjátadást követően a Belvárosi Művelődési Központban bemutatásra került a Putnok Városi Televízió által készített kisfilm, amely szemléltette az elmúlt időszakban történt változásokat, felújításokat, majd ezt követően a Péczeli József ÁMK diákjai adtak az alkalomhoz illő színes szórakoztató, zenés műsort.

A kulturális eseményeket követően Tállai András BM Önkormányzati Államtitkár avató beszédében kiemelte Putnok város fejlődését, valamint jó írányban történő haladását. Ezt követően adta át a megszépült városházát, valamint a Belvárosi Művelődési Központot rendeltetésének.

A délutáni program egyik fontos eseménye szintén a polgármesteri hivatal dísztermében volt, ahol Demeter Ervin kormánymegbízott, Dr. Lukács Irén a Kormányhivatal főigazgatója, Tamás Barnabás Putnok város polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint a Putnok járáshoz tartozó polgármesterek aláírták a járásokról szóló alapító okiratot.

Demeter Ervin köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, hogy a megye területén már nem az első alkalom ,amikor a Kormányhivatal megállapodik a leendő járás településeivel, és egyben aláírja azt az alapdokumentumot, ami a járás létét parafálja.

A délutáni programnak a Serényi László tér adott helyet, ahol a Péczeli József ÁMK diákjai emlékeztek az 1956 – os eseményekre.

Tamás Barnabás polgármester megemlékező szavait követően, Demeter Ervin kormánymegbízott tartott ünnepi beszédet. A keresztény egyházak megszentelték és megáldották a téren elhelyezett “Életfát”, valamint azt a botlókövet, melyet a Ragályi család készítettet Ragályi Antal egykori 56-os hős emlékére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA” PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN „PUTNOK VÁROS FELSZÍNI VÍZFOLYÁSAINAK REKONSTRUKCIÓJA” ELNEVEZÉSŰ ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0030 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT befejezése.

A projekt célja a prevenció, azaz az árvizek levonulását Q3% vízhozamra kialakított mederbe kell tartani és ezáltal újabb elöntéseket meg lehet akadályozni.

Átfogó cél a régió gazdasági versenyképességének javítása a társadalmi különbségek mérséklése. Ez megvalósul az elöntések megszüntetésével, mivel azok Putnokon belül a leghátrányosabb helyzetű ingatlantulajdonosokat veszélyezteti.

Az elmúlt évek során – különösen 2010. évben – Putnok közigazgatási területén lévő vízfolyásoknál több ízben anyagi károkkal is járó kiöntések történtek. Ezek a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon a MÁV keresztezés és a 26. sz. KM út közötti szakaszon és a Somos patak térségében történtek. A házak között húzódó vízfolyás alámosta a lakóházak alapjait, illetve kárt tettek a kertekben. Több lakóingatlannál valószínűsíthető, hogy a házak már több kiöntést nem képesek elviselni és a lakhatási feltételek ellehetetlenülnek. Ez az amúgy is hátrányos helyzetben lévő lakosok számára elviselhetetlen terhet jelenthetne.

A projekt keretében a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon, amelynél elsősorban az Andrássy Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történtek beavatkozások. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon elvégzett rekonstrukciós munkák: mederkotrás profilozással, meglévő meder burkolatok javítása, új lapburkolatok kialakítása. A Somos patakon elvégzett munkák: mederkotrás profilozással, új lapburkolat kialakítása, zsilipakna építése.

A megvalósítási terület Putnok belterületét és külterületének egy részét érinti. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patak a település súlypontjában ÉD-i irányban húzódik a Sajó folyótól a Mikszáth K. utcáig, továbbá a Somos patak a befogadótól – a vasútig terjedő szakaszáig.

A projekt megvalósítása során cél volt a Q3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamok elvezetésére kiépíteni a Szörnyű-völgyi (Forrás) patak, valamint a Somos patak MÁV keresztezésig terjedő szakaszát, és így megvédeni a lakosságot a vízelöntésektől.

A projekt elszámolható összköltsége 101 410 399 Ft, a támogatási intenzitás 100%.

Putnok Város Önkormányzata
Cím: 3630 Putnok, Kossuth út 5.
Telefon: +36 (48) 530-010, +36 (48) 530-033
E-mail:phivatal@putnok.hu
Honlap: www.putnok.hu

Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Lakosság!
A „Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt kapcsán nyilvános lakossági fórumot tartunk.
Időpont: 2012. október 30., 16 óra
Helyszín: Belvárosi Művelődési Központ 3630 Putnok, Tompa Mihály u. 3.

2012.08.25. - Sportpálya avató
Várady Béla sportközpont. Ez a felirat látható a Putnoki sporttelep épületén, amelyet 2012. augusztus 25-én avattak fel ünnepélyesen a névadó jelenlétében.Az eseményen Tamás Barnabás polgármester átadta Várady Bélának a Putnok Városért Plakettet. A Vasas válogatott labdarúgójának Negrutz Ágoston, a PVSE elnöke „Várady 11” feliratú mezt ajándékozott.
A volt balszélső meghatódva köszönte meg az elismerést és élete legszebb napjának nevezte a napot, amikor róla nevezték el a pályát, ahol gyerekkorában rúgta a labdát.Ezután került sor a PVSE első hazai NBII-es mérkőzésére a Kazincbarcika csapata ellen. A kezdőrúgást Várady Béla és Tarr István végezte el.


2012.08.20. - Augusztus 20-i ünnepség
Az ünnep eseményei a megszépült Városháza dísztermében kezdődtek, ahol ünnepi képviselő testületi ülés keretében adták át a Putnok Közszolgálatáért Díjakat, valamint az Év Embere kitüntető címet.

Az ünnep eseményei a megszépült Városháza dísztermében kezdődtek, ahol ünnepi képviselő testületi ülés keretében adták át a Putnok Közszolgálatáért Díjakat, valamint az Év Embere kitüntető címet.
A képviselő testület az Év Embere kitüntető címet Tamás Barnabás a 7 sz. választókörzet országgyűlési képviselőjének, Putnok város polgármesterének ítélte oda. A Putnok Város Közszolgálatáért díjat ebben az évben négyen vehették át: Dr. Lénárt Béla,

Elek Franciska, Kepecz Zsolt, valamint Éles Sándor. Polgármesteri dicséretben részesültek: Demjén Zoltán, Váradi Attila, Kiszelyné Ádám Zsuzsanna.
A város lakossága a Szent István Szobornál emlékezett államalapító királyunkra, s az ünnepi gondolatok mellett sor került a felújított Serényi László tér átadására is.


KAPINFÓ - Hasznos tanácsok kánikula idejére

Az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványa, a Kapinfó 4. számát olvashatja. Jelen hírlevelünk létrehozásával szeretnénk jobbá tenni az idei nyarat, megelőzni – a figyelem felhívásával – a kánikula negatív hatásainak bekövetkezését. A második rész pedig bűnmegelőzési tanácsokkal látja el az érdeklődőt.

KAPINFÓ - az Ózdi Rendőrkapitányság tájékoztató kiadványa

Tisztelt állampolgár!

Az Ózdi Rendőrkapitányság információs kiadványa, a Kapinfó 4. számát olvashatja. Jelen hírlevelünk létrehozásával szeretnénk jobbá tenni az idei nyarat, megelőzni – a figyelem felhívásával – a kánikula negatív hatásainak bekövetkezését, illetve azt, hogy a nyaralás ideje, majd a hazatérés is a megszokott kerékvágásban, meglepő fordulatok, váratlan események nélkül teljen! Ennek érdekében a kiadvány első része a kánikula kapcsán ad hasznos és megszívlelendő tanácsokat minden korosztály számára általánosságban, illetve az étkezéssel, öltözködéssel kapcsolatosan is. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk a kisgyermeket nevelőkre, az utazási, közlekedési területre és a strandolásra is!

A második rész pedig bűnmegelőzési tanácsokkal látja el az érdeklődő, az információk befogadására kész személyeket a nyaralás idejére, az „őrizetlenül” hátrahagyott lakásunk, illetve az üdülő és gépjárműveink, továbbá egyéb vagyontárgyaink védelmére!

I. Hasznos tanácsok kánikula idejére1

1. Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen meleg, dél körüli, késő délelőtti, kora délutáni órákat töltse otthon, munkahelyén, viszonylag hűvösben, besötétített szobában!

Nagy melegben zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel, akár többször is!

Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a piaci bevásárlást. Lehetőleg egész éjjel szellőztessünk!

Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak!

Korlátozzuk a szabad levegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljunk pihenni napközben is.

Ha túl sokáig tartózkodtunk a szabadban, akkor próbáljunk legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába.

Csökkentsük a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezzük a nagytakarítást, ablakmosást. Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, azt is állandó szellőztetés mellett!

A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni és háta is szellőzhet.

Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (pl. citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az egészségügyi előnyökről.

2. Étkezési tanácsok

Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy a verejtékezéssel és párolgással leadott folyadékveszteség jelentősen megnő. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20 %-os sótartalom veszteséggel számolhatunk. Ebben az esetben jelentős szerepet töltenek be a megfelelő ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciumot is. Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet – és még több folyadékot vonnak el a szervezettől! Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz húsételeket!). A forró napokon még most is kedvenc a behűtött görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll. Fogyasszunk főétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az immunrendszerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

3. Öltözködési tanácsok

Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy melegben – átmenetileg – felejtsük el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bőszárú nadrágokat, szellős blúzokat. Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete ruhát, fejkendőt! Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe frottírból készült talpbetétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű napszemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.

4. Tanácsok kisgyermekes családok részére

Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! Ne vigyük őket a tűző napra, lehetőleg még strandon sem a délelőtt 11 órától délután 15 óráig terjedő időszakban! A kánikulában is tegyünk inkább rövid ideig tartó sétákat, lehetőleg azt is árnyékban! A strandokon is tartózkodjunk árnyékban, itt is kerüljük a tűző napot! A csak szoptatós kismamák gyermekei sem igényelnek az anyatejen kívül más folyadékot, számukra az anyatej bőven elég, a szomjat is nagyon jól oltja, ilyenkor legfeljebb gyakrabban jelzi gyermekünk, hogy megszomjazott! Szoptassunk a gyermek igénye szerint!

A gyerekek igyanak szénsavmentes ásványvizet, forrásvizet, citromos teát, lehetőleg kevés cukorral, és a cukrozott üdítőket kerüljük!

Étkezéskor főleg főzelékeket, zöldsalátákat fogyasszanak a gyermekek, és egészséges, rostdús ételekkel táplálkozzanak! Részesítsük előnyben a primőr termékek közül a mi égövünkön termő gyümölcsöket, zöldségeket!

A napégés megelőzésére használjunk magas faktorszámú fényvédő termékeket, amelyek a nap emberi egészségre ártalmas, ibolyán túli fényeit igyekeznek semlegesíteni!

Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc alatt is 50-60 °C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne lévők hősokkot kaphatnak.

5. Orvosi tanácsok mindenkinek

Testünk normális körülmények között az izzadás által hűl le, de nagyon nagy hőségben elveszítheti ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test hőmérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is lehet. A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pulzus, lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Addig is, míg megérkezik a segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, a beteget nedves lepedőbe is csavarhatjuk, miközben legyezzük.

Tanácsok a hőguta megelőzésére: 1) A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta többször is kenje be a bőrét. 2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet.

6. Utazási, közlekedési tanácsok

Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg, még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvégi jó időt kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül túrázni, ill. strandolni indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjárművek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének a légnyomását. A hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók részére vigyünk – ha lehet hűtőtáskában – megfelelő mennyiségű folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési képességet még nagyobb mértékben rontja! A nagy kánikula a járművezetők szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább türelmetlenebbek, indulatosak. A nyári időszakban meglévő jó útviszonyok ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes két-háromóránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.

7. Tanácsok strandoláshoz

A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el leginkább, azonban ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdőzéstől! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hűtse le, felhevült testtel soha nem menjen, ne ugorjon a vízbe! Szív és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenvedők egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), azon lehetőleg ne aludjon el!

II. Bűnmegelőzés – nyáron

Ha több napra megyünk el otthonról, a lakásunk, házunk, egyéb ingatlanunk őrizetlenül maradhat. Mit tegyünk, hogy hazatérve ne betört ablakot, befeszített ajtót, betört garázskaput találjunk? A kiadvány második része ehhez nyújt segítséget:

A közeli hozzátartozókon, barátokon, szomszédokon kívül ne tájékoztassunk senkit a nyaralásunk időtartamáról, illetve arról, hogy hová, mennyi időre megyünk és mikor fogunk hazatérni!

Főleg ne az internetes közösségi oldalakon keresztül „posztoljuk” ki ezen információkat, hiszen a bűnözők számára nagyon fontos útmutatókat teszünk így közzé!

A levelesláda ürítését bízzuk rá valakire, akiben megbízunk, hogy a levelekkel, reklámanyagokkal degeszre tömött postaláda ne keltsen feltűnést az ilyen alkalmakra váró tolvajok szemében! Ne hagyjunk szemeteskukát a ház előtt a szemétszállítási időn kívül.

Gondoskodjunk a fizikai biztonsági eszközökről (kerítés, nyílászárók, stb. zárt állapota), illetve lehetőség szerint használjunk elektronikus vagyonvédelmi eszközöket (pl. riasztó) is!

A kertes házzal rendelkezők ne hagyjanak az utcáról s jól látható helyen, de egyébként az udvaron elzáratlanul sem könnyen mozdítható, értékes vagyontárgyakat, szerszámokat (pl. fűnyíró, stb.), mert ezek amellett, hogy vonzzák a tolvajokat, esetleg egy későbbi, súlyosabb betöréses lopás alapjául is szolgálhatnak, ha a tolvaj a kertbe a szerszámokért bejutva azt látja, hogy a lakás, a ház üres.

Kérjünk meg egy megbízható embert, hogy távollétünk időtartama alatt felügyelje ingatlanunkat!

Zárjuk el a gáz- és vízszelepeket a személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében!

Az üdülőt se hagyjuk úgy hátra a strandoláskor, hogy akár a kertjében, akár a nyílászárókon keresztül az ingatlanon belül is jól látható helyen hagyunk értékes vagyontárgyakat, ne hozzuk kísértésbe az alkalmi tolvajokat, betörőket sem!

Iratainkat jól eldugott helyen tároljuk, gondoskodjunk megőrzésükről!

Bankkártyát és PIN kódot soha ne tároljunk együtt!

Nagyobb mennyiségű készpénzt ne tároljunk egy helyen, inkább több helyen, egymástól szétosztva!

A hátrahagyott autóban – az utastérben, jól látható helyen – ne hagyjunk drága műszaki cikket, nem csak az eltulajdonítás veszélye, hanem a szétolvadás, megrongálódás veszélye miatt!

A hátrahagyott, lezárt autóban ne hagyjuk sem gyermekeinket, sem állatainkat – akár kis, jelentéktelennek tűnő időre sem – felügyelet nélkül, őrizetlenül!

A strandon, amennyiben arra lehetőség van, használjunk kabint az értékeink tárolására, vagy vegyük igénybe az értékmegőrző szolgáltatást! Kisebb értéktárgyaink (papucs, naptej, törölköző, stb.) összecsomagolva, a medencéktől, illetve a vízből jól látható és így felügyelhető helyen legyenek! Ha megoldható egyikünk mindig maradjon az értéktárgyak mellett!

Zsúfolt tereken, tömegközlekedési eszközökön az állandó testi őrizetünkben tartott tárgyakat folyamatosan felügyeljük, hátizsákunk hátsó zsebében ne tároljunk pénz-, illetve irattárcát, mobiltelefont! A táskáinkat zárjuk be zipzárral, vagy egyéb módon, illetve pénztárcát, más értéktárgyat ne rakjunk a telepakolt kosár tetejére!

A Kapinfó elektronikus formában elérhető az Ózdi Rendőrkapitányság honlapján, a www.police.hu/borsod/ozd honlapon.

Remélem, hogy jelen információs kiadványunk segítségére lesz a tájékozódásban, az informálódásban. Amennyiben bármely – a Rendőrség szakmai tevékenységét érintő – más témakörről szeretne a következő kiadásban tájékozódni, úgy kérem, hogy az Ózdi Rendőrkapitányság valamely elérhetőségén jelezze a kérdéses témát, hogy azt feldolgozva segíthessünk Önnek! Továbbra is várjuk a polgármesteri hivatalok részéről is a visszajelzéseket a következő számok tartalmával kapcsolatosan!

Címünk: 3601 Ózd, Jászi Oszkár u. 2. (a személyes bejelentések fogadására éjjel-nappal, illetve a levélpostai küldemények fogadására)

Ügyelet telefonos elérhetőségei: 06-48/570-070 (bármilyen hívószámról, éjjel-nappal, folyamatosan elérhető) 06/80-205-197 (Kapitányságunk ingyenesen, a nap bármely szakában hívható zöld száma, mely elérhető a három mobil-körzetből (20-as, 30-as, 70-es), illetve a 48-as körzetből is)

107, 112 (ingyenesen hívható segélyhívó számok bármely hívókörzetből, folyamatosan, éjjel-nappal elérhetőek)

Bejelentéseiket, információikat azonban nem csak személyesen, illetve hagyományos postai levélben és telefonon keresztül közölhetik, hanem az interneten keresztül is, az: ozdrk@borsod.police.hu e-mail címen.

Sajtóközlemény - „HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK REKONSTRUKCIÓJA” PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN „PUTNOK VÁROS FELSZÍNI VÍZFOLYÁSAINAK REKONSTRUKCIÓJA” ELNEVEZÉSŰ ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0030 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT MEGKEZDÉSE. 2012. ÁPRILIS 30.

A projekt célja a prevenció, azaz az árvizek levonulását Q3% vízhozamra kialakított mederbe kell tartani és ezáltal újabb elöntéseket meg lehet akadályozni.

Átfogó cél a régió gazdasági versenyképességének javítása a társadalmi különbségek mérséklése. Ez megvalósul az elöntések megszüntetésével, mivel azok Putnokon belül a legszegényebb ingatlantulajdonosokat veszélyezteti.

Az elmúlt évek során – különösen 2010. évben – Putnok közigazgatási területén lévő vízfolyásoknál több ízben anyagi károkkal is járó kiöntések történtek. Ezek a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon a MÁV keresztezés és a 26. sz. KM út közötti szakaszon és a Somos patak térségében történtek. A házak között húzódó vízfolyás alámosta a lakóházak alapjait, illetve kárt tettek a kertekben. Több lakó ingatlannál valószínűsíthető, hogy a házak már több kiöntést nem képesek elviselni és a lakhatási feltételek ellehetetlenülnek. Ez az amúgy is hátrányos helyzetben lévő lakosok számára elviselhetetlen terhet jelentene.

A projekt keretében a Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon, amelynél elsősorban az Andrássy Dénes úton, illetve a Somos patak vízgyűjtőjén lévő Vásártér térségében történik beavatkozás. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patakon elvégzendő rekonstrukciós munkák: mederkotrás profilozással, meglévő meder burkolatok javítása, új lapburkolatok kialakítása. A Somos patakon elvégzendő munkák: mederkotrás profilozással, új lapburkolat kialakítása, zsilipakna építése.

A tervezési terület Putnok belterületét és külterületének egy részét érinti. A Szörnyű-völgyi (Forrás) patak a település súlypontjában ÉD-i irányban húzódik a Sajó folyótól a Mikszáth K. utcáig, továbbá a Somos patak a befogadótól – a vasútig terjedő szakaszáig.

Célkitűzés a projekt megvalósítása során a Q3%-os előfordulási valószínűségű vízhozamok elvezetésére kiépíteni a Szörnyű-völgyi (Forrás) patak, valamint a Somos patak MÁV keresztezésig terjedő szakaszát, és így megvédeni a lakosságot a vízelöntésektől.

A projekt elszámolható összköltsége közel 100 millió forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100%-a.

Sajtóközlemény - Putnoki Soldos Emília Óvoda Móricz Zsigmond úti telephelyének funkcióbővítése, eszközfejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0015
A projekt fő célja a kapacitásbővítés megvalósítása volt, melyet egy, a meglévő épülethez épített bővítmény megépítésével kívántunk létrehozni. Az így létrehozott épületrész 3 új csoportszobát és kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, mely összesen 75 gyermek nevelésére alkalmas.

A projekt fő célja a kapacitásbővítés megvalósítása volt, melyet egy, a meglévő épülethez épített bővítmény megépítésével kívántunk létrehozni. Az így létrehozott épületrész 3 új csoportszobát és kiszolgáló helyiségeket tartalmaz, mely összesen 75 gyermek nevelésére alkalmas. A projekt tartalmazta az óvoda fűtési rendszerének korszerűsítését, akadálymentesítést, mozgáskorlátozott parkoló kialakítását, valamint a pályázati kiírás által megengedett eszközök beszerzését.

A projekt átfogó célja az esélyegyenlőség megteremtése, a nevelői munka és a gyermekek óvodai életének, életkörülményeinek javítása. A kapacitásbővítés pozitív hatása a projekt befejeztével és az új épületrész használatba helyezésével azonnal érződik, mivel a megújult intézményi környezet közvetlenül hat a nevelőkre, a nevelésre és a gyermekekre. Az új csoportszobák kihasználása által a jelenleg működő, zsúfolt csoportok létszáma csökkenthető, így a gyermekek környezete szabadabb érzetet kelt számukra.


Hírlevél - Szakmaiságot tárgyaltak a workshop-on résztvevők
Határokon nyúlnak át a kapcsolatok nem csak gyakorlati, de szellemi vonalon is. A „Közös értékeink” című projekt április 11-én lebonyolított workshop-ján elhangzottak ahhoz próbáltak segítséget adni, hogy minél nívósabb műsorok kerüljenek adásba mind a hazai, mind a szlovák oldalon vetített közös produkciók kapcsán.


A televíziós képmegjelenítések szakmai, elsősorban operatőri feladatait helyezte fókuszba Koszteczky László nemzetközi szinten is jegyzett operatőr-rendező. Mint azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet tanácskozó termében elmondta, rendkívül nagy lelkiismeretességet, kitartást és figyelmet igényel ez a munka, annak elfogadását, hogy rendezői utasításra akkor is kikerülhet egy jelenet a felvételekből, ha azt az operatőr a legjobbnak ítéli meg. A kameramannak rendkívül jó esztétikai érzékkel kell rendelkeznie, fontos a nagyon gazdag és egyéni képi látásmód.

Koszteczky László számos, a munka során fellépő területet érintett, kiemelve a kamerakezelési technikákat is.

Harnócz Sándor projektvezető a média hatalmára világított rá. Hangsúlyozta, a televíziózás az élet minden oldalát átszövi, az emberek között a legkedveltebb forrás az információk beszerzésében. A kommunikációs eszköz a politikusok számára sem közömbös, hiszen képileg is el tudják juttatni üzeneteiket a választópolgárok felé. Persze nem kis erőfeszítést vesz igénybe részükről, hogy egyáltalán bekerülhessenek egy-egy műsorba, de a birtoklási vágy sem ritka. Manapság permanens kampány folyik a választókért, a nagy feladatot az jelenti a médiák részéről, hogy pártoktól függetlenül, vagy kiegyensúlyozottan foglalkozzanak a politikával.

Szenttamási István Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet közművelődési munkatársa bevezetést prezentált ahhoz, hogy miként épül fel egy projekt előrehaladási jelentése. – Itt vagyunk a harmadik időszak végén, nagyon aktuálissá válik az, hogy a partnerek elkezdhessék benyújtani jelentéseiket, tehát tisztában kell lenniük ezeknek a felépítéséről, legyen az szakmai, pénzügyi, egyéb vonal – adott tájékoztatást a Kulcs Magazin érdeklődésére a közművelődési munkatárs.

Miskolc, 2012.április 12.

Serfőző László
újságíró

Putnok belvárosi településrehabilitáció

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 350 017 331 Ft A project honlapja

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Széchenyi Terv
„Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése” pályázati konstrukció keretében „A putnoki Soldos Emília Óvoda Móricz Zsigmond úti telephelyének funkcióbővítése, eszközfejlesztése” elnevezésű, ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0015 azonosító számú projekt ünnepélyes zárórendezvénye.

Jótékonysági Református bál Putnokon

Az esemény a Péczeli József ÁMK aulájában került megrendezésre. Dérer Zsolt református lelkész megnyitó beszédében elmondta: a jó szervezésnek köszönhetően sokan eljöttek a fontos és jelentős eseményre.

Az ilyen jótékonysági bálok kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy idősek és fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, és jól szórakozzanak. A rendezvény színes műsorszámokkal vette kezdetét, ahol fellépett a putnoki Irodalmi és Dalos Kör, akik több humoros jelenetet adtak elő.A jól sikerült daloskör szereplését követően Jobbágy Bertalan miskolci református lelkész családja bűvészmutatványokkal szórakoztatta a bálozókat. Az eseményen részt vett Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő, aki kérdésünkre elmondta: minden olyan rendezvényt fontosnak tart, ami az emberek összetartozásának célját szolgálja.

Jó látni, hogy mennyien eljöttek, felekezettől függetlenül. A bál Dérer Zsolt református lelkész és felesége nyitótáncával vette kezdetét. A támogatók a vártnál jóval több tombolatárgyat adományoztak a jó cél érdekében. A zenét a helyi Origó zenekar szolgáltatta, akik változatos zenei anyag összeállítással, minden igényt kielégítve hajnalig húzták a talpalávalót.

Dicséretes, hogy a városvezetése az iskolavezetésével egyetértésben nem kért bérleti díjat, sem víz, sem villany és fűtés hozzájárulást az egyházaktól a hely biztosításáért, mondta el kérdésünkre Fónagy Istvánné az intézmény igazgatója.

Közbiztonsági fórumot tartottak Putnokon

Putnok – Az Ózdi Rendőrkapitányság és Putnok Város Önkormányzata közbiztonsági fórumot tartott Putnokon a belvárosi művelődési központban.

A fórumot a rendezvény egyik előadója Tamás Barnabás polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd átadta a szót Dr. Varga László Ózdi kapitányságvezetőnek, aki előadásában kihangsúlyozta a a bűnmegelőzés fontosságát, valamint a jó kapcsolattartást a lakossággal.

Ezt követően Tamás Barnabás beszélt az új törvényekről, azok betartásáról, betartatásáról. Elmondta továbbá: a közelmúltban felszerelt térkameráknak van visszatartó ereje, hiszen a belvárosban már most javulás tapasztalható a bűnözés területén.

A fórumon a lakosságnak lehetősége volt javaslataikat elmondani és kérdéseket feltenni az előadókhoz. A jelenlévők közül többen éltek a lehetőséggel. Az elhangzott hozzászólásokból, kérdésekből kiderült, hogy a lakosság segítőkészen viszonyul a rendőrök munkájához. Többen megköszönték az ózdi és a helyi rendőröknek az eddig végzett kiemelkedő munkájukat, valamint az esetenként történt gyors és hatékony intézkedésüket.

Dr. Varga László rendőrfőkapitány kérdésünkre elmondta: nagyon hasznos volt a fórum és ami nagyon fontos, hogy a várakozáson túli volt az érdeklődők száma. Elmondta továbbá, hogy egyre többen dicsérik az állomány munkáját, amit örömmel tolmácsol majd a rendőrei felé. A közeljövőben egy hasonló fórumot terveznek, melynek témája a drogfogyasztás lesz a fiatalok körében.

Az eseményen a lakosság mellett részt vettek helyi intézményvezetők, valamint a polgárőrség. A téma jó választás volt az előadók részéről, amit az is bizonyít, hogy telt házas volt a rendezvény.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Korszerűbb és nagyobb kapacitású lesz a putnoki szennyvíztisztító telep

Megkezdődik a meglévő szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, mely az elavult technológiából eredő nem megfelelő tisztítási hatásfok javítását, a tisztított szennyvíz minőségének előírt határértékek szerinti betartását, valamint az iszapkezelés közép és hosszú távú megoldását szolgálja.

Putnok, 2012. október 30.

A ,,Putnok szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Putnok Város Önkormányzata) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban részesül. A beruházás teljes költsége: 401.022 682 Ft, ebből az elszámolható nettó költség 384.279 022 Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 81,43 %, azaz a támogatás összege: 312 905 323 Ft. A beruházás tervezett kivitelezése: 2012.10.18-2014.06.19

A kiindulóhelyzet

Putnok Város szennyvízcsatorna hálózata 1968 óta épült. Az alaphálózat első ütemben 2004-ben bővült, majd második ütemben történő bővítése 2009 második felében fejeződött be. A település csatornázottsága jelenleg 74%-os. A szennyvíztisztító telep 1978-ban létesült. A rendelkezésre álló 715 m3/d + 20 m3/d TFH kapacitású telep nem alkalmas a csatornahálózat-bővítést követően kialakuló óracsúcsok lekezelésére. A jelenlegi technológiája gazdaságtalan és elavult. A tisztítási hatásfok romlásának következtében a tisztított szennyvízben lévő nitrogén és foszfor koncentrációja meghaladja a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendeletben szereplő határértékeket, emiatt az üzemeltetőnek bírságot kell fizetnie, valamint megnövekszik a környezetterhelési díj is, ami további költséget jelent az üzemeltető, és így a lakosság számára

A projekt előzményei

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére 2007-ben már vízjogi létesítési engedélyezési terv készült, melynek módosítását 2010 áprilisában kérte az Önkormányzat az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel a szükséges telepi kapacitás megnövekedett.

A módosított vízjogi létesítési engedély rendelkezésre állt, amikor Putnok Város Önkormányzata döntött arról, hogy a putnoki szennyvíztisztító telep fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, vagyis a fejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program ,,Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő ,,Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukció” keretein belül kívánja megvalósítani. A pályázat pozitív eredménnyel zárult és a projekt Támogatási Szerződésének aláírására 2011. augusztus 17-én került sor.

A projekt előkészítési szakaszát követően 2012. október 18-án a Kedvezményezett és a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Kivitelező vállalkozó aláírta a projekt kivitelezési szerződését. A szennyvíztisztító telep fejlesztése FIDIC Sárga könyv szerint kerül megvalósításra.

A projekt megvalósítása

A projekt megvalósítása során a szennyvíztisztító telepen kapacitásbővítés és technológiafejlesztő beruházás valósul meg.

A kapacitásbővítés mértéke: 715 m3/nap + 20 m3/nap TFH-ról 980 m3/nap + 20 m3/nap TFH fogadásra nő (Biológiai LEÉ: 7666 fő).

A technológia korszerűsítés keretén belül a szennyvíztisztítás technológiája javul: eleveniszapos tisztítástechnológia nitrifikációval, denitrifikációval, szervesanyag eltávolítással, szimultán vegyszeres foszfor kicsapással, szükséges recirkulációkkal és keveréssel.

A tervezett tisztítástechnológia részben új technológiai elemek kiépítését tartalmazza, amely új vasbeton műtárgyak kiépítését jelenti a hozzá tartozó gépészettel, részben a meglévő rendszer elemeit használja fel, illetve szükség esetén átalakítja azokat.

A keletkezett szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásra kerül.

A tisztított szennyvíz paraméterei fejlesztést követően megfelelnek a 28/2004. KvVM rendelet Általános kategória szerinti paramétereinek. A tisztított szennyvíz befogadója a Sajó Folyó 111+700 fkm szelvénye lesz. A technológia fejlesztése mellett a meglévő szociális épület is bővítésre kerül.

A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítése a Kivitelező vállalkozó feladata. A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elfogadása után kezdődhetnek meg, előreláthatólag 2013 év elején. A próbaüzem 2013 szeptemberétől indulhat meg. A telep végleges műszaki átadása 2014 júniusában kerül sor.

A projekt eredménye és fenntarthatósága

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása révéb csökkentse a környezeti terhelést, valamint a jobb higiénés állapotok kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Az önkormányzati tulajdonban lévő új szennyvíztisztító telepet az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. fogja üzemeltetni. A Kedvezményezett a projekt során megvalósuló beruházásra 5 éves fenntartási időszakot vállalt.

További információ: Révay Róbert, projektmenedzser, VTK Innosystem Kft. - revay.robert@innosystem.hu

Putnok Város Önkormányzata
3630 Putnok Kossuth u. 5
www.putnok.hu
E-mail: phivatal@putnok.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat

Reggel 8 órakor a református templomban, Ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét Putnokon az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat. Az istentiszteletet követően a település civilszervezetei, pártjai elhelyezték az emlékezés koszorúit a templomkertben az 56-os forradalmárok tiszteletére állított kopjafánál.

Reggel 8 órakor a református templomban, Ökumenikus Istentisztelettel vette kezdetét Putnokon az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évforduló emlékére megtartott ünnepi rendezvénysorozat. Az istentiszteletet követően a település civilszervezetei, pártjai elhelyezték az emlékezés koszorúit a templomkertben az 56-os forradalmárok tiszteletére állított kopjafánál.

A program a városháza dísztermében Ünnepi Képviselő-testületi üléssel folytatódott, ahol Tamás Barnabás Putnok város polgármester köszöntőjét követően, átadásra kerültek a Pro Urbe díjak. Ebben az évben hárman érdemelték ki a Putnok Városért Plakett kitüntető címet:

Markovicsné Demeter Edina, Muszka András és Veres Imre

Az ünnepi díjátadást követően a Belvárosi Művelődési Központban bemutatásra került a Putnok Városi Televízió által készített kisfilm, amely szemléltette az elmúlt időszakban történt változásokat, felújításokat, majd ezt követően a Péczeli József ÁMK diákjai adtak az alkalomhoz illő színes szórakoztató, zenés műsort.

A kulturális eseményeket követően Tállai András BM Önkormányzati Államtitkár avató beszédében kiemelte Putnok város fejlődését, valamint jó írányban történő haladását. Ezt követően adta át a megszépült városházát, valamint a Belvárosi Művelődési Központot rendeltetésének.

A délutáni program egyik fontos eseménye szintén a polgármesteri hivatal dísztermében volt, ahol Demeter Ervin kormánymegbízott, Dr. Lukács Irén a Kormányhivatal főigazgatója, Tamás Barnabás Putnok város polgármestere, országgyűlési képviselő, valamint a Putnok járáshoz tartozó polgármesterek aláírták a járásokról szóló alapító okiratot.

Demeter Ervin köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, hogy a megye területén már nem az első alkalom ,amikor a Kormányhivatal megállapodik a leendő járás településeivel, és egyben aláírja azt az alapdokumentumot, ami a járás létét parafálja.

A délutáni programnak a Serényi László tér adott helyet, ahol a Péczeli József ÁMK diákjai emlékeztek az 1956 – os eseményekre.

Tamás Barnabás polgármester megemlékező szavait követően, Demeter Ervin kormánymegbízott tartott ünnepi beszédet. A keresztény egyházak megszentelték és megáldották a téren elhelyezett “Életfát”, valamint azt a botlókövet, melyet a Ragályi család készítettet Ragályi Antal egykori 56-os hős emlékére.

2012.09.01. - Bányásznap
Hagyományosan a lakótelepi bányász szobornál kezdődött szeptember 1-én a bányásznapi megemlékezések sora, ahol Tamás Barnabás polgármester mondott beszédet, majd koszorúkat helyeztek el a szobor talapzatánál.

A városi temetőben Forray György, a Magyarok Világszövetsége Gömöri Tagozatának elnöke és Dérer Zsolt református lelkipásztor szólta megjelentekhez, majd megkoszorúzták a bányászemlékművet.A Megyei Központi Bányásznap eseményei a bányatelepi művelődési házban folytatódtak. A vendégeket a Péczeli József Általános Iskola növendékei műsorral köszöntötték.

A rendezvényt Tamás Barnabás polgármester köszöntötte, majd Ríz Gábor, a B-A- Z. Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Mindhárom felszólaló szólt a bányászok küzdelmes munkájáról, a bányászat térségben betöltött szerepéről, és reményüket fejezték ki, hogy a jövőben újraindulhat a termelés bizonyos területeken.

A beszédek után emléklapokat és kitüntetéseket adtak át a borsodi bányászat hagyományainak megőrzéséért, ápolásáért az egykor a bányászatban dolgozóknak.

2012.08.25. - Sportpálya avató
Várady Béla sportközpont. Ez a felirat látható a Putnoki sporttelep épületén, amelyet 2012. augusztus 25-én avattak fel ünnepélyesen a névadó jelenlétében.Az eseményen Tamás Barnabás polgármester átadta Várady Bélának a Putnok Városért Plakettet. A Vasas válogatott labdarúgójának Negrutz Ágoston, a PVSE elnöke „Várady 11” feliratú mezt ajándékozott.
A volt balszélső meghatódva köszönte meg az elismerést és élete legszebb napjának nevezte a napot, amikor róla nevezték el a pályát, ahol gyerekkorában rúgta a labdát.Ezután került sor a PVSE első hazai NBII-es mérkőzésére a Kazincbarcika csapata ellen. A kezdőrúgást Várady Béla és Tarr István végezte el.


2012.08.20. - Augusztus 20-i ünnepség
Az ünnep eseményei a megszépült Városháza dísztermében kezdődtek, ahol ünnepi képviselő testületi ülés keretében adták át a Putnok Közszolgálatáért Díjakat, valamint az Év Embere kitüntető címet.

Az ünnep eseményei a megszépült Városháza dísztermében kezdődtek, ahol ünnepi képviselő testületi ülés keretében adták át a Putnok Közszolgálatáért Díjakat, valamint az Év Embere kitüntető címet.
A képviselő testület az Év Embere kitüntető címet Tamás Barnabás a 7 sz. választókörzet országgyűlési képviselőjének, Putnok város polgármesterének ítélte oda. A Putnok Város Közszolgálatáért díjat ebben az évben négyen vehették át: Dr. Lénárt Béla,

Elek Franciska, Kepecz Zsolt, valamint Éles Sándor. Polgármesteri dicséretben részesültek: Demjén Zoltán, Váradi Attila, Kiszelyné Ádám Zsuzsanna.
A város lakossága a Szent István Szobornál emlékezett államalapító királyunkra, s az ünnepi gondolatok mellett sor került a felújított Serényi László tér átadására is.


HUSK zárókonferencia - 2012. június 21., Miskolc
2012. június 21-én a miskolci Megyeházán rendezték meg a „Közös értékeink" című határon átnyúló médiaprojekt záró rendezvényét.
Az esemény fővédnöke Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke volt.

Dr. Mengyi Roland köszöntötte a résztvevőket, majd beszédében kiemelte a projekt legfontosabb eredményeit: a szlovák-magyar kapcsolatok erősítését és a térség bemutatását, mind a gazdasági versenyképesség, mind a turizmus, a gazdaság, és a kulturális értékek szintjén.

A magyar televíziózás szlovákiai helyzetéről Bartók Csaba, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének alelnöke tartotta meg előadását.

A zárókonferencián Harnócz Sándor projektmenedzser visszatekintett az egyéves közös munkára.

Az elmúlt egy esztendőben 52 egyórás, szlovák nyelvre feliratozott magazinműsor készült el, amibe e partnertelevíziók több mint 700 műsorblokkot gyártottak le.

A konferencián „Fókuszban a helyi televíziózás" címmel ismertette napjaink média - helyzetét Dr Simon János politológus-szociológus, egyetemi docens – különös tekintettel a helyi televíziózási szokásokra.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági stratégiája tartalmazza a határ-menti együttműködést is. A „Közös értékeink" projektből egyértelműen kiderült, hogy nemcsak az utak kötik össze a két térséget, hanem a közös hagyományok is.

2012.06.04. - Megemlékezés a trianoni békeszerződésről Putnokon
Putnok város lakói megemlékeztek az 1920.06.04.-én bekövetkezett nemzeti tragédiáról, melynek során Magyarország elvesztette területének 2/3-ad részét.

Forray Fyörgy, a Magyarok Világszövetsége gömöri tagozatának elnöke beszédében kifejtette, a magyarság elleni háború a trianoni döntéssel nem ért véget, hanem még napjainkban is tart.

Ezután Nagy Ádám mondta el Tamás István: Tiéd ez az ország című versét.

Ezt követően Cseh István kanonok beszéde következett, melyben azt taglalta, hogy a bekövetkezett tragédiáért nem csak a világpolitika a felelős, hanem az akkori magyar vezetés, és a magyar nép is.

Dérer Zsolt lelkész román nyelven kezdte beszédét, amivel érzékeltette, hogy milyen a Romániai magyarságnak az, hogy közterületen, közintézményekben nem használhatják a magyarnyelvet.

Hírlevél - Szakmaiságot tárgyaltak a workshop-on résztvevők
Határokon nyúlnak át a kapcsolatok nem csak gyakorlati, de szellemi vonalon is. A „Közös értékeink” című projekt április 11-én lebonyolított workshop-ján elhangzottak ahhoz próbáltak segítséget adni, hogy minél nívósabb műsorok kerüljenek adásba mind a hazai, mind a szlovák oldalon vetített közös produkciók kapcsán.


A televíziós képmegjelenítések szakmai, elsősorban operatőri feladatait helyezte fókuszba Koszteczky László nemzetközi szinten is jegyzett operatőr-rendező. Mint azt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet tanácskozó termében elmondta, rendkívül nagy lelkiismeretességet, kitartást és figyelmet igényel ez a munka, annak elfogadását, hogy rendezői utasításra akkor is kikerülhet egy jelenet a felvételekből, ha azt az operatőr a legjobbnak ítéli meg. A kameramannak rendkívül jó esztétikai érzékkel kell rendelkeznie, fontos a nagyon gazdag és egyéni képi látásmód.

Koszteczky László számos, a munka során fellépő területet érintett, kiemelve a kamerakezelési technikákat is.

Harnócz Sándor projektvezető a média hatalmára világított rá. Hangsúlyozta, a televíziózás az élet minden oldalát átszövi, az emberek között a legkedveltebb forrás az információk beszerzésében. A kommunikációs eszköz a politikusok számára sem közömbös, hiszen képileg is el tudják juttatni üzeneteiket a választópolgárok felé. Persze nem kis erőfeszítést vesz igénybe részükről, hogy egyáltalán bekerülhessenek egy-egy műsorba, de a birtoklási vágy sem ritka. Manapság permanens kampány folyik a választókért, a nagy feladatot az jelenti a médiák részéről, hogy pártoktól függetlenül, vagy kiegyensúlyozottan foglalkozzanak a politikával.

Szenttamási István Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet közművelődési munkatársa bevezetést prezentált ahhoz, hogy miként épül fel egy projekt előrehaladási jelentése. – Itt vagyunk a harmadik időszak végén, nagyon aktuálissá válik az, hogy a partnerek elkezdhessék benyújtani jelentéseiket, tehát tisztában kell lenniük ezeknek a felépítéséről, legyen az szakmai, pénzügyi, egyéb vonal – adott tájékoztatást a Kulcs Magazin érdeklődésére a közművelődési munkatárs.

Miskolc, 2012.április 12.

Serfőző László
újságíró

Nemzeti Ünnep 2012.03.15.
Az 1848- as forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, Putnok lakossága megemlékezést tartott a Petőfi szobornál.

Dr. Tanner János, Putnok város címzetes főjegyzője mondott ünnepi beszédet a résztvevőknek.

Az ünnepi beszédet követően a város vezetése, intézmények,civil szervezetek, valamint a pártok képviselői koszorúztak a Petőfi szobornál.

Az ünnepi beszédet követően a város vezetése, intézmények,civil szervezetek, valamint a pártok képviselői koszorúztak a Petőfi szobornál.

A megemlékezés a temetőkertben ért véget.

HUSK Workshop 2012.03.09.
Miskolcon az ITC székház adott helyet annak a szakmai rendezvénynek, amely a "Partnerséget építünk - Határon átnyúló együttműködési program 2007-2013." pályázathoz kapcsolódott.

Miskolcon az ITC székház adott helyet annak a szakmai rendezvénynek, amely a "Partnerséget építünk - Határon átnyúló együttműködési program 2007-2013." pályázathoz kapcsolódott.

Eddig 35 magazinműsor készült el, a program végéig még 17 adást kell összeállítani. A helyi tévék olyan témákkal jelentkeznek az adásokban, amelyek a térség térsadalmi, gazdasági, kulturális sokszínűségét igyekeznek bemutatni.

A workshopon a partnertelevíziók megvitatták a médiaprojekttel kapcsolatos feladatokat.

M Bíró Liza az Echo TV munkatársa műsorszerkesztési technikák címmel tartott előadást.

A Putnok Városi Televízió olyan témájú anyagokat készít a magazinba, amely által a város és környékének természeti és kulturális értékeit, történelmi tradícióit, vagy akár napjaink újfajta kezdeményezéseit is megismertetik a nyolc pertnertévé vételkörzetében élőkkel.

Putnok Városért Egyesület - jótékonysági bál
A Putnok Városért Egyesület 15-ik alkalommal rendezte meg a városi bált

A szomszédos Tornaljáról érkezett tánccsoport fergeteges műsorral szórakoztatta a bálozókat.

A sztárvendég a népszerű Keresztes Ildikó énekesnő volt

A bál szépének Szakonyi Stellát választották az ítészek. A bálkirálynő udvarhölgyei: Kertész Ágnes és Lőrincz Rita lettek.

Az est folyamán értékes tombolatárgyak kerültek kisorsolásra.

A bál bevételét Kónya István művésztanár, üvegmozaik alkotásának elkészítésére szánják, mely az újonnan létesült konferencia teremben lesz elhelyezve.

Kaszáné Fehér Katalin kiállítása a galériában 2012.01.20.
Kaszáné Fehér Katalin képzőművészeti tárlatával köszöntötték a Magyar Kultúra Napját a galériában.

Fehér Katalin kiállítását Dr. Laczkovich Katalin képviselő, a humán bizottság elnöke, egyben a Tóth Ede Alkotókör tiszteletbeli elnöke nyitotta meg.

Tamás István, a Tóth Ede Alkotókör vezetője köszöntötte a tárlatot. A megnyitó közönsége közösen nézte meg azt a portréfilmet, amelyet a Putnok Városi Televízió elmúlt év végén készített Kaszáné Fehér Katalinról.

A szépséges Erdély és a varázslatos Felvidék tájai elevenednek meg a tárlaton, melynek címéül is ezt választotta alkotójuk.

Állampolgársági eskü, rendkívüli testületi ülés, óév búcsúztató Putnokon 2011.12.29.
December 29-én rendkívüli testületi ülést tartottak Putnokon a városháza dísztermében.

Megható pillanatokA városházi események egyik kiemelkedõ része volt az állampolgársági eskütétel, ahol két Erdélybõl érkezõ fiatalnak ünnepélyes keretek közt Tamás Barnabás polgármester adta át a magyar állampolgárságot igazoló iratokat.A polgármester röviden értékelte a 2011-es évet